رفتن به بالا
  • شنبه - ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۱
  • کد خبر : ۵۷۱۹
  • مشاهده :  357 بازدید
  • چاپ خبر : *متن نامه  تعاونی لنجداران بندر کنگان به نماینده محترم جناب آقای دکتر احمدی*

*متن نامه تعاونی لنجداران بندر کنگان به نماینده محترم جناب آقای دکتر احمدی*

بسمه تعالی به : نماینده محترم شهرستان کنگان موضوع : نابودی ارتزاق موتورلنجهای تجاری سلام علیکم احترامادرپی ورود ویروس خانمانسوز کرونا دراواخر سال ۱۳۹۸ ودستور تعطیلی کسب وکارهای مختلف وبیشتر اصناف توسط دولت . حال که چندماهی ازاین قضیه میگذرد ودولت دستوربه بازگشایی مشاغل وکسب وکارهای مختلف باشرایط خاص راداده اما کماکان جامعه لنج داری […]

بسمه تعالی
به : نماینده محترم شهرستان کنگان
موضوع : نابودی ارتزاق موتورلنجهای تجاری
سلام علیکم

احترامادرپی ورود ویروس خانمانسوز کرونا دراواخر سال ۱۳۹۸ ودستور تعطیلی کسب وکارهای مختلف وبیشتر اصناف توسط دولت . حال که چندماهی ازاین قضیه میگذرد ودولت دستوربه بازگشایی مشاغل وکسب وکارهای مختلف باشرایط خاص راداده اما کماکان جامعه لنج داری وحمل ونقل سنتی ازقلم افتاده وتاکنون برای برپاکردن این حرفه حساس کاری صورت نگرفته است .
که ریشه اصلی آن برمیگردد به نگاه منفی مسئولین به حمل ونقل سنتی وعدم درک این مهم وجایگاه بسیارحساسش درخطوط مرزی و دریایی کشورمی باشد . متاسفانه دولت کاستی ها وعدم هماهنگی وعدم توان اجرایی ونظارتی خودرا درامر واردات وخروج ارز وبازنگشتن ارز اختصاصی دولت به عده خاص درحد چندصد میلیون دلار و چند میلیارد دلار وواردات بی رویه ونامعقول که درسالی حتی به کودانسانی نیز رسیده بود وواردات بی رویه کلیه اقلامی که کارخانه ها وکارگاههای تولیدات داخلی آنهارا به نابودی وتعطیلی کشانید توسط نورچشمیهای خاص خود را برگردن لنج داران سنتی وملوانان پابرهنه انداخته ونام قاچاقچی براین جامعه بزرگ زحمت کش ومرزبانان واقعی این مرزو بوم میگذارند . درصورتی که به فرمایش مقام معظم رهبری قاچاقچی اون ملوان پابرهنه ویا آن کوله برگرسنه نیستند که شما باآنها به شدت برخوردمی کنید . قاچاقچی اون نورچشمی هایی هستند که کشتی کشتی وارد میکنندوبدون هیچ مزاحمتی ازگمرکات کشور به واسطه روابط قوی به راحتی خارج می شوند . کلیه واردات سالیانه لنج داران درحمل ونقل سنتی درسال به اندازه واردات یکی دوتا آقازاده ونورچشمی نمی شود . دولت اگرراست می گوید برود وآقازادههای خودراجمع کند مطمئن باشد قاچاق ۸۰% ریشه کن خواهدشد .
متاسفانه اگر معلومات وسوادکافی دربدنه دولت درکاربود این مهم رامی دانستندکه لنج داری ودریانوردی سنتی بازی باجان بوده وبسیارخطرناک می باشد وهرساله حوادث بسیاردلخراشی رخ میدهد ودریانوردان زیادی رابه کام مرگ می کشاند . حال که به علت عدم توجه جدی دولت نسبت به معیشت ومسکن مرزنشینان این انسانهای شریف ومرزبانان واقعی این مرزوبوم جان خودرا وجه مصالحه برای ارتزاق حداقلی ودرحد بخور ونمیر واقعی نموده اند روانیست امثال آقای همتی رییس کل بانک مرکزی که خود ازپس کارهای خود به درستی برنمی آید واین مقوله رادر قیمت ارز وسکه وتخصیص ارز به افراد خاص به روشنی میتوان لمس کرد نه اینکه دید . وخود مسئولیت مکانی رابرعهده داردکه اکثر مراجع تقلید درآمدش ازسود راربامیدانند ونه سوداسلامی . می آید و بندرکنگان رامنگان می نامد وشغل شریف وپرخطر لنج داری را قاچاقچی گری می نامد . درصورتی که طبق مر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که گوشه ای ازآن رامتذکرمی شوم دولت اولین وابتدایی ترین وظیفه اش درقبال ملت ازاین قراراست .
اصل چهل و سوم:

برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر ومحرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصادجمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود

‎‎‎‎‎‎۱ – تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏،آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏.

‎‎‎‎‎‎۲ – تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏وسایل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ های‏ خاص‏ منتهی‏شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ بایدبا رعایت‏ ضرورت‏ های‏ حاکم‏ بر برنامه‏ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد کشور در هر یک‏ ازمراحل‏ رشد صورت‏ گیرد.

کدام قسمت ازاین قوانین توسط دولت برای پابرهنگان درسراسرکشوراجراگردیده که حال افتاده به جان مرزنشینان وازبین بردن ارتزاق شان وبستنشان به بادتهمت وافترا .
گویادولتمردان فراموش کرده اندکه درزمان تحریمهای همه جانبه وفلج کننده این حمل ونقل سنتی بودکه با شرایط خاص تحریمهارادورمیزدومایحتاج مردم راکه دولت ازتامین آن عاجزبود به مملکت واردمی کرد . حالاکه دولت تاحدودی سرپاشده یاسرپانشده ودنبال رویه دیگری است بایداین قشررا نادیده بگیرد و قربانی کند؟؟ حال که به واسطه تعطیلی براثر بیماری کرونا جامعه دریانوردی سنتی و مرزنشینان به خاک سیاه نشسته اند به جای دست گیری ازآنان دارند دستشان رانیز قطع می کند ؟؟
حال باید دیدکه این مواردچراانجام می گیرد وخدای ناکرده منظورازاین ایجادمشکلها چه چیزی می تواند باشد ؟
آیااین بی تدبیری وبی کفایتی باعث نمی شودکه اجانب ودشمنان ملت باکمی شل کردن سرکیسه به سمت پابرهنگان گرسنه برای خود خدای ناکرده خبرچینان مفت پیداکند وراه نفوذ رابه راحتی بازنماید ؟؟
اگرچنین چیزی شود مقصر چه کسانی هستند ؟؟
یعنی دولتمردان ازاین نکته آشکار به خوبی آگاه نیستند ؟
اگرآگاه نیستند که وا اسفا واگر آگاهند که وا مصیبتا که درپشت پرده چه خبراست !!!!
حداقل ازدولت انتظارداریم تاقبل ازاتخاذ تصمیمات غیرقابل اجرا وهزینه ساز وبی پایه واساس ازچندنفرباسوادوآگاه به موضوعات جهت تصمیم سازی های صحیح بهره گیری نموده تا تصمیمات بهتروآبادکننده تری دراین مقوله اتخاذ شده وباری ازدوش مرزنشین پابرهنه برداشته شودنه اینکه باری سربارش گذاشته شود وهمچنین نمکی برزخمشان پاشیده شود ./

ومن ال…التوفیق

تعاونی لنج داران سفاری کنگان

اخبار مرتبط